Singulier
sächlech
Dativ
wenigem
peu (de)
little not much
pouco pouca
Leit mat wéineg(em) Akommes kënne vun dëser Mesure profitéieren
hie gëtt sech mat wéineg(em) zefridden