Singulier
männlech
Nominativ
1
(der) wenige
peu (de)
little not much
pouco
dee wéinege Sputt, dee mir bleift, erlaabt et leider net, datt mir zesummen iesse ginn
Singulier
männlech
Akkusativ
2
(den) wenigen
peu (de)
little not much
pouco
fir dee wéinegen Opwand gi keng zousätzlech Fraise facturéiert
Singulier
männlech
Dativ
3
(dem) wenigen
peu (de)
little not much
pouco
wéinst deem wéinege Reen ass de Buedem bal ganz ausgedréchent
Singulier
sächlech
Dativ
4
(dem) wenigen
peu (de)
little not much
pouco pouca
mat deem wéinege Personal, dat mir hunn, kënne mir keng nei Missioune méi unhuelen
Pluriel
männlech/weiblech/sächlech
Dativ
5
(den) wenigen
peu (de)
few not many
poucos poucas
hien ass ee vun de wéinege Produzente vu Garagëpaarten hei an der Géigend