Singulier
sächlech
Nominativ
1
wenig
peu (de)
little not much
pouco pouca
dat wéinegt Vertrauen, wat ech nach an hien hat, ass elo definitiv fort
Singulier
sächlech
Akkusativ
2
wenig
peu (de)
little not much
pouco pouca
ech hunn dat wéinegt Fleesch, wat nach Rescht bliwwen ass, op de Kompost gehäit