wieso
pourquoi pour quelle raison
porque por que razão
wéisou weess ech näischt dovun?
firwat
wéisou
firwat