wievielte(r,s)
quantième le combien quel place, rang dans un classement
how many what place
que lugar, posição numa ordem
déi wéivillt Ännerung ass dat eigentlech an eisem Zäitplang?
déi wéivillt ass eis Ekipp beim Turnéier ginn?