Wellen
Welle
1
Welle Bewegung, Form
vague ondulation
wave movement, form
onda vaga ondulação
am Stuerm ware meterhéich Wellen um Mier
de Wand huet schéi Wellen an d' Düne 1 gezeechent
2
Welle Ausbreitung einer Schwingung
onde propagation d'une vibration
wave propagation of vibration
onda propagação de uma vibração
den Techniker huet d' Intensitéit 1 vun den elektromagnéitesche Welle gemooss
3
Welle Drehstange
arbre axe de rotation
shaft rotating rod
árvore veio
d' Well 1 vun der Turbinn ass aus Titan
4
Welle größere Menge
vague masse importante
onda vaga grande quantidade
der Ministesch hir Aussoen hunn eng Well vu Protester ausgeléist
den Hierscht ass mat enger Well vun Infektiounen ze rechnen