kee Pluriel
Buchweizen Heidekorn
sarrasin céréale
buckwheat
trigo-sarraceno trigo-mourisco
de Bauer zillt ausser dem Weess och nach Wëllkar