weltberühmt
mondialement connu
world famous
mundialmente conhecido
an der Nuecht ass e weltberüümten Tablo aus dem Musée geklaut ginn
de Komponist gouf mat dëser Sinfonie weltberüümt