Weltkaarten
Weltkaarte
Weltkarte
mappemonde
map of the world world map
mapa-mundo
de Schoulmeeschter huet de Kanner op der Weltkaart déi verschidde Kontinenter gewisen
an den Archive si Weltkaarten aus dem 14. bis an d' 19. 1 Joerhonnert ausgestallt