weltlich nicht geistlich
séculier civil
civil secular
secular civil
kierchlech a weltlech Autoritéiten hunn un de Feierlechkeeten deelgeholl
mat senge weltlechen Iddie kënnt hie bei senge gleewegen Elteren net gutt un