Weltmeeschteren
Weltmeeschtere
Weltmeister
champion du monde
world champion
campeão do mundo
dee Boxer do war e puermol hannerenee Weltmeeschter
du bass Weltmeeschter am Kritiséieren! du kritiséiers nawell vill!