Weltmuechten
Weltmuechte
Weltmacht
puissance mondiale État
world power
potência mundial Estado
d' Weltmuechte 1 vun haut sinn net onbedéngt déi vu muer