Weltreliounen
Weltrelioune
Weltreligion
grande religion du monde
world religion
grande religião do mundo
de Buddhismus ass eng vun de Weltreliounen