kee Pluriel
Wirsing
chou de Milan
savoy cabbage
couve-lombarda
wann s de de Werjem gewäsch hues, kanns de d' Blieder 1 a Sträife schneiden
Gekrauselte Kabes
Werjem
Gekrauselte Kabes