kee Pluriel
Wissen Kenntnisse
connaissances savoir
knowledge learning
conhecimentos saber
op deem Gebitt hunn ech nëmmen e fragmentarescht Wëssen
kéints de eis hëllefen, hei ass däi Wësse gefrot!