1
westlich die Himmelsrichtung betreffend
(de l')ouest
westerly western
(de) oeste
de Wand bléist aus westlecher Richtung
am westlechen Deel vum Land gëtt et vill Buergen
2
westlich nach westlicher Art
occidental à l'occidentale
western in a western way
ocidental à ocidental
a villen asiatesche Länner ass westlech Musek populär
déi räich Leit an deene Länner kleede sech westlech