widerspenstig
rétif récalcitrant
contrary recalcitrant
renitente recalcitrante rebelde
dee widderspenstege Bouf wëllt sech d' Neel 1 einfach net schneide loossen
ech gi meng widderspensteg Hoer einfach net Meeschter!