wählbar über das passive Wahlrecht verfügend
éligible qui a le droit de vote passif
elegível que tem direito de ser eleito
fir wielbar ze sinn, muss een den Dag vun de Wale groussjäreg sinn
eligibel
wielbar
eligibel