Wierderbicher
Wörterbuch
dictionnaire
dictionary
dicionário
kanns de wannechgelift am Wierderbuch den Artikel „Zuch“ nosichen?
Dictionnaire
Wierderbuch
Dictionnaire