Wiert
Wierten
Wierte
Wirt Gastwirt
patron (de café) cafetier
landlord publican cafe owner
dono (de café) taberneiro
de Wiert huet de Bistrosdësch mat engem Béierdeckel caléiert
no der Versammlung ware mer nach bei de Wiert no der Versammlung ware mer nach an d' Wiertschaft 1
mir hunn d' Rechnung 1 ouni de Wiert gemaach! mir hu gehandelt, ouni e wichtege Facteur oder eng wichteg Persoun ze berücksichtegen