Wiertschaften
Wiertschafte
Gastwirtschaft
café bistrot
pub café bar
café taberna
ech ginn all Sonndeg an d' Wiertschaft 1 op de Stamminee
Bistro
Café
Wiertschaft
Café
Bistro