Wiertsfraen
Wiertsfrae
Wirtin Gastwirtin
patronne (de café)
dona (de café) taberneira
éier se hu misse goen, huet d' Wiertsfra 1 hire Clienten nach e leschten Humpen zerwéiert