kee Singulier
Wechseljahre
ménopause retour d'âge
menopause
menopausa
et gëtt Fraen, déi gutt eens gi mat de Wiesseljoren
ech si matzen an de Wiesseljoren
ech huelen Hormonen, fir besser mat de Symptomer vun de Wiesseljoren eens ze ginn
Menopause
Wiesseljoren
Menopause