Wiichtelcher
Wichtel
lutin
duende
a ville Soe komme Wiichtelcher vir, déi de Leit an Nout hëllefen