kee Pluriel
Willkür
arbitraire
arbitrariness capriciousness
arbitrariedade
dat Land ass der Willkür vu sengem President ausgeliwwert