Wirtschaftskrisen
Wirtschaftskrise
Wirtschaftskrise
crise économique
economic crisis
crise económica
an der Wirtschaftskris hunn en ettlech Betriber Faillite gemaach