Wonnen
Wonne
Wunde
plaie blessure
sore wound
ferida lesão
kraz de Roff net erof, soss heelt d' Wonn 1 ni
esou eng Wonn muss gebitzt ginn
den Doud vu menger Fra ass eng Wonn , 1 déi ni wäert heelen