Wopendéieren
Wopendéiere
Wappentier
animal héraldique
heraldic beast
animal heráldico
d' Wopendéier 1 vun där adeleger Famill ass e Maulef