kee Singulier
Wucherzinsen
intérêts usuraires taux usuraires
juros de usurário taxa de juro usurária
bei deene Wucherzënse géif ech den Ament kee Prêt ophuelen