Wuechthënn
Wachhund
chien de garde
watchdog guard dog
cão de guarda
den Abriecher huet sech vum Wuechthond net ofschrecke gelooss
wéi ech bei den Zonk vun der Proprietéit koum, hunn d' Wuechthënn 1 gebillt