1
wohl zwar
certes il est vrai que
admittedly certainly
é verdade que
hien téint wuel vill, mee et ass net vill dohanner
zwar
2
wohl wahrscheinlich, vermutlich
probablement sans doute
probably
provavelmente certamente
hien hat sech a senger Jugend wuel net genuch ausgelieft
däin Dram wäert sech wuel ni erfëllen
1
wuel
zwar