wohlgemerkt
bien entendu cela va de soi
of course naturally
bem entendido evidentemente
wuelgemierkt ass déi Ausso net wuertwiertlech ze verstoen
wuelverstan
wuelgemierkt
wuelverstan