wohlverstanden
bien entendu cela va de soi
of course naturally
bem entendido evidentemente
déi Ausso ass, wuelverstan , 1 net wuertwiertlech ze verstoen
wuelgemierkt
wuelverstan
wuelgemierkt