Wuerzelen
Wuerzele
1
Wurzel einer Pflanze, eines Zahns, eines Haares
racine d'une plante, d'une dent, d'un cheveu
root of a plant, a tooth, a hair
raiz de uma planta, de um dente, de um cabelo
du muss d' Onkraut 1 mat der Wuerzel erausrappen
d' Wuerzel 1 vum Bakzant ass entzünt
d' Kriminalitéit 1 muss un der Wuerzel bekämpft ginn d' Kriminalitéit 1 muss un der Basis bekämpft ginn
2
Wurzel Ursprung
racine origine
root origin
raiz origem
de chrëschtleche Glawen huet seng Wuerzelen an der jüddescher Relioun
eis Famill huet hir Wuerzelen am Éislek
Originn
3
Möhre
carotte
carrot
cenoura
mir hunn dëst Joer dräi Reie Wuerzele geséit
Muert
2
Wuerzel
Originn
3
Wuerzel
Muert