Wuerzelstäck
Wurzelstock Baumstumpf
souche d'un arbre
toco cepo de uma árvore
ech hat Méi, de Wuerzelstack vum ale Quetschebam erauszehuelen