Wunngemeinschaften
Wunngemeinschafte
Wohngemeinschaft WG
(communauté de) colocation
habitação partilhada
als Student hunn ech an enger Wunngemeinschaft mat zwielef Leit gelieft