Wunnzonen
Wunnzone
Wohnzone
zone résidentielle
residential area
zona residencial
a verschiddene Wunnzonen ass d' Vitess 1 op 30 km/h limitéiert