1
zart leicht zu kauen
tendre facile à mâcher
tender easy to chew
tenro fácil de mastigar
esou en zaarte Filet hate mer scho laang net méi!
2
zart empfindlich
délicat fragile
delicate fragile
delicado frágil
déi zaart Plänzchen huet de Frascht net iwwerlieft
3
zart samtig
doux au toucher
soft to the touch
macio ao tato
vun där Crème kritt een eng ganz zaart Haut
duuss
4
zart feingliedrig
mince fin
slender
delgado fino
dee Bracelet ass ze grouss fir deng zaart Äermercher
3
zaart
duuss