Zatzen
Zatze
1
EGS
PEJ
Biest Frau
garce femme
bitch unpleasant woman
cabra mulher
hal dech ewech vun deem, dat ass eng Zatz ! 1
2
EGS
Fratz Göre
chipie gamine fille
minx brat
fedelha traquina rapariga
elo huet déi krappeg Zatz sech de leschte Kichelche geholl
Strutz
2
EGS
Zatz
Strutz