ze (vill)
zu allzu
trop (de)
too too much
demasiado
ech kann elo kee Congé huelen, ech hunn ze vill Aarbecht um Büro
den Text ass vill ze vill akadeemesch fir mech, ech verstinn en net!
et ass een ni ze al, fir eppes bäizeléieren
dat gëtt mir alles ze vill