zu
de
to
de
et fält him schwéier, anere Leit ze vertrauen
du brauchs net ze kommen