kee Pluriel
Zufriedenheit
satisfaction contentement
satisfaction
satisfação contentamento
an eisem Familljebetrib gëtt d' Zefriddenheet 1 vum Client groussgeschriwwen