reif Frucht, Getreide
mûr fruit, graine
ripe fruit, grain
maduro fruto, grão
sinn d' Kiischte 1 schonn zeideg ? 1
EGS d' Kanner 1 sinn zeideg fir an d' Bett 1 d' Kanner 1 si midd a gehéieren an d' Bett 1
EGS ech iessen deen dote Kéis am léifsten, wann en zeideg ass ech iessen deen dote Kéis am léifsten, wann e leeft
EGS ech sinn nach net zeideg fir an d' Altersheim 1 ech fille mech nach net prett, fir an engem Altersheim ze wunnen