Zeienopriff
Zeugenaufruf
appel à témoins
apelo a testemunhas
d' Police 1 huet nom Bankiwwerfall en Zeienopruff an de Medie gemaach