Zeilen
Zeile
Zeile in einem Text
ligne de texte
line of text
linha de texto
an der drëtter Zeil steet e Feeler
de Journalist huet séier e puer Zeilen a säi Bichelche gekrozelt
du muss kënnen tëschent den Zeile liesen du muss och dat verstoen, wat net ausdrécklech do steet
Rei