Zeitungsartikelen
Zeitungsartikele
Zeitungsartikel
article (de journal)
newspaper article
artigo (de jornal)
am Zeitungsartikel gouf e wichtege Saz vun der Zeienausso ewechgelooss
ech schneiden all d' Zeitungsartikelen 1 iwwer mäin Duerf eraus