Zelter
Zelt
tente
tent
tenda de campismo, de festa
wien huet d' Piquete 1 vum Zelt esou verbéit?
wann et sollt reenen, da verleeë mer d' Fest 1 an d' Zelt 1