zehnmal
dix fois
ten times
dez vezes
et däerf een zéngmol fir näischt op deen Internetsite goen, dono muss ee bezuelen
mir krute Kéip z'iessen, et war zéngmol ze vill mir krute Kéip z'iessen, et war vill ze vill
10-mol
number
zéngmol
10-mol