zehnte(r,s)
dixième
tenth
décimo
d' nächst 1 Woch geet déi zéngt Oplo vum Theaterfestival op en Enn
ech hunn der dat scho fir d' Zéngt 1 gesot ech hunn der dat scho ganz dacks gesot
10.
number
zéngt
10.