Zenner
Zentner
50 kilos demi quintal
hundredweight 50 kg
50 quilos meio quintal métrico
mir hu beim Bauer en Zenner Grompere kaaft
mäi Brudder weit bal dräi Zenner